اعضای هیات علمی

نمایش 16 نتیجه
از 1
 
رضا ابراهیمی

رضا ابراهیمی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید ایرانی

سعید ایرانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا باصحبت نوین زاده

علیرضا باصحبت نوین زاده 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالمجید خوشنود

عبدالمجید خوشنود 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهناز ذاکری

مهناز ذاکری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جعفر روشنی یان

جعفر روشنی یان 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حامد علی صادقی ارانی

حامد علی صادقی ارانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مانی فتحعلی

مانی فتحعلی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی فرخ

مجتبی فرخ 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن کریمی مزرعه شاهی

حسن کریمی مزرعه شاهی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی محمودی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود میرزایی

مسعود میرزایی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهران میر شمس

مهران میر شمس 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی مظفری

علی مظفری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین مهدوی مقدم

حسین مهدوی مقدم 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیرعلی نیکخواه

امیرعلی نیکخواه 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 16 نتیجه
از 1