اعضای هیات علمی

نمایش 16 نتیجه
از 1
 
سعید بلالایی

سعید بلالایی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی جباری

علی جباری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید جعفریان

مجید جعفریان 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیف اله جلیلی

سیف اله جلیلی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فلورا حشمت پور

فلورا حشمت پور 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

وحید خاکی زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه درویش

فاطمه درویش 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهناز رستمی زاده

شهناز رستمی زاده 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید رعیتی

سعید رعیتی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سرور رمضانپور

سرور رمضانپور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد روح الهی

احمد روح الهی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهرام صیدی

شهرام صیدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جهانبخش قاسمی

جهانبخش قاسمی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد قاسم مهجانی

محمد قاسم مهجانی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
برهمن موثق

برهمن موثق 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بدری زمان مومنی

بدری زمان مومنی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 16 نتیجه
از 1