اعضای هیات علمی

نمایش 24 نتیجه
از 1
 
عظیم امین عطایی

عظیم امین عطایی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مهسا بهزادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هاشم پروانه مسیحا

هاشم پروانه مسیحا 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا پیغامی

محمدرضا پیغامی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ملیحه حسینی

ملیحه حسینی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن حقیقی

حسن حقیقی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی ذاکری

علی ذاکری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرزانه رمضانی بناب

فرزانه رمضانی بناب 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیر رهنمای برقی

امیر رهنمای برقی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عبدالرضا سیاره 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کمال عقیق

کمال عقیق 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمسعود فاطمی

سیدمسعود فاطمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابراهیم قربانی

ابراهیم قربانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فریده قریشی

فریده قریشی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شعبان قلندرزاده

شعبان قلندرزاده 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی کریم نژاد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد مسجد جامعی

محمد مسجد جامعی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی رضا مقدم فر

علی رضا مقدم فر 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرشته ملک

فرشته ملک 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احد ملک زاده

احد ملک زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدجواد نیک مهر

محمدجواد نیک مهر 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کوروش نوروزی

کوروش نوروزی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود هادی زاده یزدی

محمود هادی زاده یزدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمقتدی هاشمی پرست

سیدمقتدی هاشمی پرست 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 24 نتیجه
از 1