اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 57 نتیجه
از 2
 
change-logo

هادی ادیبی اصل 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهرام آزادی

شهرام آزادی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اشرفی زاده

علی اشرفی زاده 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیروس آقانجفی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید بازارگان

مجید بازارگان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید علی بهبهانی نیا

سید علی بهبهانی نیا 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امید پورعلی

امید پورعلی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرشاد ترابی

فرشاد ترابی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

امیر تقوی پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیدعلی جزایری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اصغر جعفری

علی اصغر جعفری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالحسین جلالی اقچای

عبدالحسین جلالی اقچای 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدحسین حامدی

محمدحسین حامدی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سعید خدایگان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدسعید خلفوند

سیدسعید خلفوند 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید محمدرضا خلیلی

سید محمدرضا خلیلی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جمال زمانی اشنی

جمال زمانی اشنی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مونا زمانی پدرام 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدحسین ساداتی

سیدحسین ساداتی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید سلطانی

مجید سلطانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عبدالله شادآرام 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیرحسین شامخی

امیرحسین شامخی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیررضا شاهانی

امیررضا شاهانی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مهدی شاه بختی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا شاه نظری

محمدرضا شاه نظری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فرهاد شاهوردی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد شرعیات

محمد شرعیات 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهرزاد شمس

مهرزاد شمس 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آزاده شهیدیان

آزاده شهیدیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین صیادی

حسین صیادی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
صادق صدیقی

صادق صدیقی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود ضیابشرحق

مسعود ضیابشرحق 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی ظهور

مهدی ظهور 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود عسگری

مسعود عسگری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید عمید پور

مجید عمید پور 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

اکرم عوامی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی غفاری

علی غفاری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مجیدعلی فانی تبریزی نژاد 

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رحمت الله قاجار

رحمت الله قاجار 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید قاسمی

مجید قاسمی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید قریشی

مجید قریشی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی کارگری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهرداد کازرونی

مهرداد کازرونی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا کاظمی

رضا کاظمی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی کشاورزولیان 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
افسانه مجری

افسانه مجری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدعلی اکبر موسویان

سیدعلی اکبر موسویان 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیدمجتبی موسوی نایینیان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فرشید نجفی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی نحوی

علی نحوی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 57 نتیجه
از 2