عبدالله آقایی

عبدالله آقایی

عبدالله آقایی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

برخی از دروس ارائه شده تاکنونفعالیت های اجرایی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول شبیه سازی 6660167 3 60 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
اصول و مبانی مهندسی لجستیک و زنجیره تامین 6660159 3 60 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/26 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
اصول و مبانی مهندسی لجستیک و زنجیره تامین 6660159 3 61 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/26 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
اصول شبیه سازی 6660167 3 60 | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/22(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
سیستم های صف 6660010 3 60 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/24(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه