رضا افضلی

change-logo

رضا افضلی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزفیزیک 1 4210114 1 75 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم اول 1397
آزفیزیک 1 4210114 1 77 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1397
فیزیک دستگاه های بس ذره ای 1 4212241 3 41 هرهفته شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1397/11/06 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
مکانیک کوانتوم پیشرفته 1 4210071 3 41 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1397/11/07 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
نظریه میدان های کوانتومی 1 4212242 3 41 | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1396/04/03(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
مکانیک کوانتوم پیشرفته 2 4212142 3 42 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه