رضا افضلی

change-logo

رضا افضلی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز پیشرفته حالت جامد1 4212146 1 41 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) نامشخص ترم دوم 1397
نانو ساختارها ویژگی ها و کاربردها 4212143 3 41 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1398/03/25 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
آزفیزیک 1 4210114 1 75 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم اول 1397
آزفیزیک 1 4210114 1 77 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1397
فیزیک دستگاه های بس ذره ای 1 4212241 3 41 هرهفته شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1397/11/06 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
مکانیک کوانتوم پیشرفته 1 4210071 3 41 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1397/11/07 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
نظریه میدان های کوانتومی 1 4212242 3 41 | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1396/04/03(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
مکانیک کوانتوم پیشرفته 2 4212142 3 42 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه