رضا افضل زاده

رضا افضل زاده

رضا افضل زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک سطح پیشرفته 1 4212231 3 41 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/01 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
فیزیک عمومی 2 4210040 3 41 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) 1398/04/02 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
فیزیک 2 4210115 3 53 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/11/03 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
فیزیک سطح پیشرفته 1 4212231 3 41 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/11/03 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
فیزیک لایه های نازک 4212263 3 41 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1397/11/03 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
فیزیک لایه های نازک 4210103 2 41 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1397/11/03 ( - ) ترم اول 1397
فیزیک 2 4212221 3 54 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
فیزیک 2 4212221 3 53 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه