سیروس آقانجفی

change-logo

سیروس آقانجفی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال حرارت 1 3331011 3 31 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
ترمودینامیک پیشرفته 3331063 3 31 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/05 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
انتقال حرارت 1 3331011 3 32 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
انتقال حرارت 2 3331021 2 31 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) 1397/10/25 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
انتقال حرارت پیشرفته تشعشع 3331066 3 31 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
انتقال حرارت 1 3331011 3 31 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/20(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
ترمودینامیک پیشرفته 3331063 3 31 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/28(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
زبان تخصصی 3330014 2 32 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/03/31(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه