سیروس آقانجفی

change-logo

سیروس آقانجفی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال حرارت 1 3331011 3 32 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
انتقال حرارت 2 3331021 2 31 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) 1397/10/25 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
انتقال حرارت پیشرفته تشعشع 3331066 3 31 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
انتقال حرارت 1 3331011 3 31 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/20(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
ترمودینامیک پیشرفته 3331063 3 31 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/28(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
زبان تخصصی 3330014 2 32 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/03/31(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه