احمد اصل حداد

احمد اصل حداد

احمد اصل حداد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصادمهندسی 6660060 3 60 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 6660143 3 60 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
اقتصادمهندسی 6660060 3 60 | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/22(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
اقتصاد مهندسی پیشرفته 6660005 3 60 | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/16(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
سمینار 6660004 2 60 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه