احمد اصل حداد

احمد اصل حداد

احمد اصل حداد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصادمهندسی 6660060 3 60 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 6660143 3 60 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
اقتصادمهندسی 6660060 3 60 | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/22(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
اقتصاد مهندسی پیشرفته 6660005 3 60 | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/16(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
سمینار 6660004 2 60 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه