اصغر اکبری ازیرانی

اصغر اکبری ازیرانی

اصغر اکبری ازیرانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایش وضعیت تجهیزات فشارقوی 1112166 3 11 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/28 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
عایق هاوفشارقوی 1112059 3 11 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1398/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
تئوری وتکنولوژی پیشرفته فشارقوی 1112096 3 11 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1397/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
طرح پست های فشارقوی وپروژه 1112030 3 11 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
پایش وضعیت تجهیزات فشارقوی 1112166 3 11 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/04/07(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
سمینار 1112091 2 11 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1395
عایق هاوفشارقوی 1112059 3 11 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/03(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
تئوری وتکنولوژی پیشرفته فشارقوی 1112096 3 11 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/19(13:30 - 16:30) ترم اول 1395
طرح پست های فشارقوی وپروژه 1112030 3 11 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/18(08:00 - 10:30) ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه