بهاره اخباری

بهاره اخباری

بهاره اخباری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

برخی از دروس ارائه شده تاکنونفعالیت های اجرایی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روشهای عددی بهینه سازی 1113215 3 11 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1398/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
تئوری اطلاعات 1113241 3 11 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) 1397/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
روشهای عددی بهینه سازی 1113215 3 11 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/04/12(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
تئوری اطلاعات 1113241 3 11 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) 1395/10/13(10:30 - 12:30) ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه