علی اصغر آل شیخ

علی اصغر آل شیخ

علی اصغر آل شیخ    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

برخی از دروس ارائه شده تاکنونفعالیت های اجراییکتب
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هستی شناسی مکانی و وب معنایی 7776094 3 21 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/04/09 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
زبان تخصصی 7728088 2 21 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/24 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
سامانه اطلاعات مکانی تحت اینترنت و وب سرویس های مکانی 7776091 3 21 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی 7707124 2 21 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1397/11/06 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
سیستم اطلاعات مکانی زمان مند 7776076 3 21 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/29(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
سیستم اطلاعات مکانی کاربردی 7776064 2 21 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/31(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه