حسین علیقلی زاده

حسین علیقلی زاده

حسین علیقلی زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات در همایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فارسی 5505042 3 59 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1396/04/12(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
فارسی 5505042 3 55 | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/04/12(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
فارسی 5505042 3 58 | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1396/04/12(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
فارسی 5505042 3 57 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/04/12(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
فارسی 5505042 3 56 | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/04/12(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه