تورج امرایی

تورج امرایی

تورج امرایی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهره برداری ازسیستم های قدرت پیشرفته 1112081 3 11 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1398/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
برنامه ریزی سیستمهای قدرت 1112140 3 11 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/25 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
بهره برداری ازسیستم های قدرت پیشرفته 1112081 3 11 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1396/04/04(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
حفاظت ورله ها 1112060 3 11 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/04/07(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
برنامه ریزی سیستمهای قدرت 1112140 3 11 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/14(13:30 - 16:30) ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه