سیدآرش احمدی

سیدآرش احمدی

سیدآرش احمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزآنتن 1113032 1 11 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) نامشخص ترم دوم 1395
اندازه گیری مشخصات آنتن ها 1113037 2 11 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/03/31(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مدارهای مخابراتی 1113041 3 11 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30) 1396/04/10(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
اجزانیمه هادیهادرمایکرویو 1113117 3 11 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/22(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
طراحی مدارهای فعال مایکروویو 1113208 3 11 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/19(13:30 - 16:30) ترم اول 1395
مدارهای مخابراتی 1113041 3 11 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/26(13:30 - 16:30) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه