علیرضا بازارگان

change-logo

علیرضا بازارگان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مهندسی تصفیه آب وفاضلاب 2274022 3 21 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
اصول مهندسی تصفیه آب وفاضلاب 2274022 3 21 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
اصول مهندسی تصفیه آب وفاضلاب 2274050 3 21 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
انرژی و توسعه پایدار 2220120 3 21 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/07(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مبانی طراحی توسعه پایدار 2274060 3 21 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/20(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه