محمد اردبیلی

محمد اردبیلی

محمد اردبیلی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی ماشینهای الکتریکی 1112082 3 11 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
ماشینهای الکتریکی 3 1112055 3 11 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1397/10/22 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
ماشینهای مخصوص 1112061 3 11 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/04/10(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
طراحی ماشینهای الکتریکی 1112082 3 11 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1395/10/18(10:30 - 12:30) ترم اول 1395
ماشینهای الکتریکی 3 1112055 3 11 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/11(08:00 - 10:30) ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه