محمد اردبیلی

محمد اردبیلی

محمد اردبیلی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ماشینهای مخصوص 1112061 3 11 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
طراحی ماشینهای الکتریکی 1112082 3 11 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
ماشینهای الکتریکی 3 1112055 3 11 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1397/10/22 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
ماشینهای مخصوص 1112061 3 11 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/04/10(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
طراحی ماشینهای الکتریکی 1112082 3 11 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1395/10/18(10:30 - 12:30) ترم اول 1395
ماشینهای الکتریکی 3 1112055 3 11 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/11(08:00 - 10:30) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه