سعید اصیل قره باغی

سعید اصیل قره باغی

سعید اصیل قره باغی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات در همایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استاتیک 2271088 3 23 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
روش اجزاء محدود 2271259 3 21 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
روش های عددی در مهندسی سازه 2271264 3 21 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
استاتیک 2271088 3 21 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/24 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
دینامیک 2271090 3 22 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
روش اجزاء محدود 2271259 3 22 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
استاتیک 2271088 3 22 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/21(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
روش اجزاء محدود 2271259 3 21 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/11(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
روش های عددی در مهندسی سازه 2271264 3 21 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/03/29(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1