سعید اصیل قره باغی

سعید اصیل قره باغی

سعید اصیل قره باغی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استاتیک 2271088 3 21 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/24 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
دینامیک 2271090 3 22 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
روش اجزاء محدود 2271259 3 22 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
استاتیک 2271088 3 22 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/21(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
روش اجزاء محدود 2271259 3 21 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/11(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
روش های عددی در مهندسی سازه 2271264 3 21 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/03/29(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه