عظیم امین عطایی

عظیم امین عطایی

عظیم امین عطایی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
محاسبات عددی 5714098 2 52 هرهفته شنبه (13:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/30(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
محاسبات عددی 5714098 2 51 | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/30(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
معادلات دیفرانسیل 5712095 3 55 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/04(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
معادلات دیفرانسیل 5712095 3 57 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1396/04/04(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نظریه تقریب 5714067 4 41 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/03/29(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه