عظیم امین عطایی

عظیم امین عطایی

عظیم امین عطایی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حل عددی معادلات دیفرانسیل 5714126 3 41 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/28 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
حل عددی معادلات دیفرانسیل جزیی 5714181 3 41 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) 1398/03/29 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
ریاضیات مهندسی 5714101 3 51 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
معادلات دیفرانسیل 5712095 3 58 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/04/10 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
محاسبات عددی 5714098 2 52 هرهفته شنبه (13:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/30(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
محاسبات عددی 5714098 2 51 | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/30(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
معادلات دیفرانسیل 5712095 3 57 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1396/04/04(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
معادلات دیفرانسیل 5712095 3 55 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/04(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نظریه تقریب 5714067 4 41 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/03/29(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه