شهرام آزادی

شهرام آزادی

شهرام آزادی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی قطعات سیستم های تعلیق ترمزوفرمان 3397009 3 97 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/03 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
کاربرد کنترل پیشرفته در خودرو 3397008 3 97 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/26 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
دینامیک پیشرفته 3397018 3 97 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/30 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
کنترل پیشرفته 2 3397053 3 97 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/29 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
دینامیک 3333020 4 31 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
طراحی قطعات سیستم های تعلیق ترمزوفرمان 3397009 3 97 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه