شهرام آزادی

شهرام آزادی

شهرام آزادی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دینامیک پیشرفته 3397018 3 97 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/30 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
کنترل پیشرفته 2 3397053 3 97 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/29 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
دینامیک 3333020 4 31 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
طراحی قطعات سیستم های تعلیق ترمزوفرمان 3397009 3 97 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 4 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه