سید بابک ابراهیمی

سید بابک ابراهیمی

سید بابک ابراهیمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات در همایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول اقتصاد 6686046 3 60 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/23 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
بازارهای مالی با در آمد ثابت 6688022 3 60 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/11/07 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
اقتصادعمومی 2 6660063 2 60 1396/03/31(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
بازارهای مالی با در آمد ثابت 6688022 3 60 1396/03/28(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مدیریت وتحلیل ریسک مالی 6688014 3 60 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/17(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه