سعید بلالایی

سعید بلالایی

سعید بلالایی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استریو شیمی 4814019 3 41 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/29 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
شناسائی ترکیبات آلی 4812077 3 41 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/03/25 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
طیف سنجی درشیمی الی 4814006 2 41 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/03/25 ( - ) ترم دوم 1397
اصول بیوشیمی 4822002 3 41 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/11/07 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
شیمی الی پیشرفته 4814027 3 41 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
استریو شیمی 4814019 3 41 | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) 1396/03/22(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
سنتز پیشرفته 4814024 3 41 | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/17(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه