امیدرضا بارانی لنبانی

change-logo

امیدرضا بارانی لنبانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات در همایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه نویسی کامپیوتر 2220108 3 21 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/03 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
مکانیک محیط های متخلخل 2227103 3 21 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1398/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
برنامه نویسی کامپیوتر 2220108 3 21 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/11/01 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
مکانیک خاک 2 2227012 2 22 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/29 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
مکانیک محیطهای پیوسته 2227050 3 21 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
برنامه نویسی کامپیوتر 2220108 3 21 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/03/23(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مکانیک خاک 2 2227012 2 22 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/24(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مکانیک شکست 2227056 3 21 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/24(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه