سیدمحمدتقی بطحایی

سیدمحمدتقی بطحایی

سیدمحمدتقی بطحایی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

برخی از دروس ارائه شده تاکنونفعالیت های اجرایی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار 1112091 2 11 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1397
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2 1112183 3 11 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
دینامیک سیستمهای قدرت 1 1112083 3 11 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/11/06 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
بررسی حالت گذرادرسیستم قدرت 1112086 3 11 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/03/31(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
شبکه های الکتریکی هوشمند 1112153 3 11 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/04/12(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
دینامیک سیستمهای قدرت 1 1112083 3 11 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1395/10/25(08:00 - 10:30) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه