علیرضا برهانی داریان

علیرضا برهانی داریان

علیرضا برهانی داریان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدلهای ریاضی در هیدرولوژی 2221071 3 21 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/03/31(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
تحلیل سیستم های منابع آب 2 2222008 3 21 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/22(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 2 نتیجه
fa
 
نمایش 1 نتیجه