علیرضا برهانی داریان

علیرضا برهانی داریان

علیرضا برهانی داریان    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات در همایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل سیستم های منابع آب 2 2222008 3 21 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/26 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
روش های آماری درهیدرولوژی 2222006 3 21 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) 1398/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
مدلهای ریاضی در هیدرولوژی 2221071 3 21 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
هیدرولوژی آماری پیشرفته 2221132 3 21 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
تحلیل سیستم های منابع آب 2 2222008 3 21 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
تحلیل و مدیریت سیستم های منابع آب 1 2222002 3 21 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
تحلیل سیستم های منابع آب 2 2222008 3 21 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/22(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مدلهای ریاضی در هیدرولوژی 2221071 3 21 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/03/31(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1
 
نمایش 1 نتیجه