فرهاد اکبری برومند

فرهاد اکبری برومند

فرهاد اکبری برومند    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

برخی از دروس ارائه شده تاکنونفعالیت های اجراییلیست طرح های پژوهشیمقالاتمقالات در همایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
افزاره های میکرو نانو الکترونیک 1111177 3 11 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/05 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
الکترونیک ارگانیکی 1111138 3 11 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/25 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
سمینار 1111065 2 12 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1397
سمینار 1111065 2 11 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
نانوتکنولوژی 1111135 3 11 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
افزاره های میکرو نانو الکترونیک 1111177 3 11 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) 1396/04/04(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
الکترونیک ارگانیکی 1111138 3 11 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/17(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
افزاره های میکرو نانو الکترونیک 1111177 3 11 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/12(10:30 - 12:30) ترم اول 1395
افزاره های نیمه رسانا 1111173 3 11 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/18(10:30 - 12:30) ترم اول 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه