مهدی احسانیان مفرد

مهدی احسانیان مفرد

مهدی احسانیان مفرد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترونیک 3 1111110 3 11 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/16(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
سمینار 1111065 2 12 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1395
مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی (RFIC) 1111170 3 11 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/04/03(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
الکترونیک 3 1111110 3 11 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/14(08:00 - 10:30) ترم اول 1395
سیستم های سنتز فرکانس ومدارهای بازیابی داده 1111149 3 11 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/15(08:00 - 10:30) ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه