مهدی احسانیان مفرد

مهدی احسانیان مفرد

مهدی احسانیان مفرد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

برخی از دروس ارائه شده تاکنونفعالیت های اجرایی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترونیک 3 1111110 3 11 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1398/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی (RFIC) 1111170 3 11 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/05 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
طراحی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا 1111038 3 11 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/26 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
الکترونیک 3 1111110 3 11 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/16(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
سمینار 1111065 2 12 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1395
مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی (RFIC) 1111170 3 11 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/04/03(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
الکترونیک 3 1111110 3 11 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/14(08:00 - 10:30) ترم اول 1395
سیستم های سنتز فرکانس ومدارهای بازیابی داده 1111149 3 11 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/15(08:00 - 10:30) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه