مجید احتشامی

مجید احتشامی

مجید احتشامی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات در همایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
توسعه پایدار و مدیریت محیط زیست 2274049 3 21 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1398/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
مدلسازی آلودگی آبهای زیرزمینی 2274045 3 21 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
مدلسازی آلودگی آبهای سطحی (سد-رودخانه-دریا) 2274044 3 21 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
مدیریت کیفی منابع آب 2274026 3 21 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/04/11(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مدلسازی آلودگی آبهای زیرزمینی 2274045 3 21 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/16(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه