مجید احتشامی

مجید احتشامی

مجید احتشامی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدلسازی آلودگی آبهای زیرزمینی 2274045 3 21 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/16(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مدیریت کیفی منابع آب 2274026 3 21 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/04/11(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 2 نتیجه
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه