رضا اسلامی فارسانی

رضا اسلامی فارسانی

رضا اسلامی فارسانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روشهای پژوهش درعلم ومهندسی مواد 9916033 2 99 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/26 (13:30 - 16:30) ترم دوم 1397
کامپوزیت ها 9916021 2 99 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/28 (13:30 - 16:30) ترم دوم 1397
کریستالوگرافی و آزمایشگاه 9914001 3 99 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1398/04/09 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
آزمایشگاه روشهای پیشرفته مطالعه مواد 9916011 1 99 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم اول 1397
پلیمرپیشرفته 9916026 2 99 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1397/11/03 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
پلیمرها 9914045 2 99 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/24 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
روشهای پیشرفته مطالعه مواد 9916012 2 99 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
روشهای پژوهش درعلم ومهندسی مواد 9916033 2 99 1396/03/28(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
کامپوزیت ها 9916021 2 99 1396/03/22(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
کریستالوگرافی و آزمایشگاه 9914001 3 99 | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/30(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
مواد پیشرفته 9914032 2 99 1396/03/24(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه