رضا اسلامی فارسانی

رضا اسلامی فارسانی

رضا اسلامی فارسانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه روشهای پیشرفته مطالعه مواد 9916011 1 99 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم اول 1397
پلیمرپیشرفته 9916026 2 99 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1397/11/03 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
پلیمرها 9914045 2 99 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/24 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
روشهای پیشرفته مطالعه مواد 9916012 2 99 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
روشهای پژوهش درعلم ومهندسی مواد 9916033 2 99 1396/03/28(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
کامپوزیت ها 9916021 2 99 1396/03/22(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
کریستالوگرافی و آزمایشگاه 9914001 3 99 | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/30(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
مواد پیشرفته 9914032 2 99 1396/03/24(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه