رضا اسلامی فارسانی

رضا اسلامی فارسانی

رضا اسلامی فارسانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

برخی از دروس ارائه شده تاکنونفعالیت های اجرایی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مواد پیشرفته 9914032 2 99 1396/03/24(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
کامپوزیت ها 9916021 2 99 1396/03/22(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
کریستالوگرافی و آزمایشگاه 9914001 3 99 | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/30(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
روشهای پژوهش درعلم ومهندسی مواد 9916033 2 99 1396/03/28(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 4 نتیجه
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه