محمدمهدی اثنی عشری

change-logo

محمدمهدی اثنی عشری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات در همایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الگوها در مهندسی نرم افزار 1912043 3 19 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/04 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
برنامه سازی پیشرفته 1912002 3 19 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/09 (13:30 - 16:30) ترم دوم 1397
تحلیل و طراحی سیستم ها 1912032 3 19 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/05 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
آزمون نرم افزار 1912040 3 19 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/23 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
تحلیل و طراحی سیستم ها 1912032 3 19 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
معماری نرم افزار 1912044 3 19 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
آزمون نرم افزار 1912040 3 11 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
برنامه سازی پیشرفته 1912002 3 11 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
معماری نرم افزار 1912044 3 11 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/24 (08:00 - 10:30) ترم اول 1396
برنامه سازی پیشرفته 1912002 3 12 | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/03/22(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
هوش مصنوعی و سیستم های خبره 1916028 3 11 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/07(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه