فاطمه رضایی

change-logo

فاطمه رضایی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزاپتیک 4210097 2 42 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) نامشخص ترم دوم 1397
سمینار 4210001 2 42 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1397
آزاپتیک 4210097 2 42 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1397
فیزیک 1 4210113 3 62 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/30 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
فیزیک 1 4210113 3 63 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1397/10/30 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
موضوعات ویژه 1 4210129 3 41 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
لیزر 4212208 3 41 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزاپتیک 4212198 2 42 | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) نامشخص ترم دوم 1395
فیزیک 2 4212221 3 55 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه