فاطمه رضایی

change-logo

فاطمه رضایی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزاپتیک 4210097 2 42 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) نامشخص ترم دوم 1397
سمینار 4210001 2 42 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1397
آزاپتیک 4210097 2 42 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1397
فیزیک 1 4210113 3 62 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/30 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
فیزیک 1 4210113 3 63 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1397/10/30 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
موضوعات ویژه 1 4210129 3 41 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
لیزر 4212208 3 41 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آزاپتیک 4212198 2 42 | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) نامشخص ترم دوم 1395
فیزیک 2 4212221 3 55 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه