فائزه رحمانی

فائزه رحمانی

فائزه رحمانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب



مقالات



مقالات در همایش ها




هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار 4210001 2 41 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1397
فیزیک آشکارسازها 4214022 3 41 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/25 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
آز پیشرفته هسته ای 1 4214012 1 41 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) نامشخص ترم اول 1397
فیزیک 1 4210113 3 58 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1397/10/30 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
فیزیک 1 4210113 3 57 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/30 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
محاسبات ترابرد پرتوها (نوترون و فوتون) 4214039 3 41 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/11/07 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
نمایش 6 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه