حمیدرضا حمیدی

حمیدرضا حمیدی

حمیدرضا حمیدی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تربیت بدنی 1 5505023 1 68 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 1 5505023 1 60 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 1 5505023 1 58 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 1 5505023 1 67 هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 1 5505023 1 66 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 1 5505023 1 59 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 1 5505023 1 69 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 59 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 62 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 60 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 65 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 64 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 63 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 81 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 77 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 61 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه