فلورا حشمت پور

فلورا حشمت پور

فلورا حشمت پور    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی پلیمرهای معدنی 4816020 3 41 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/22 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
شیمی معدنی پیشرفته 4816015 3 41 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
شیمی پلیمرهای معدنی 4816020 3 41 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/04/04(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
کاربرد طیف سنجی درشیمی معدنی 4816017 3 41 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/29(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 4 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه