فرهنگ هنرور

فرهنگ هنرور

فرهنگ هنرور    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

برخی از دروس ارائه شده تاکنونفعالیت های اجرایی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استاتیک 3333019 3 33 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/30(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
الاستیسیته 2 3333226 3 39 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/04/12(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
اندازه گیری پیشرفته 3339036 3 39 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/21(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
سمینار 3339045 2 39 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 4 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه