سعید ایرانی

سعید ایرانی

سعید ایرانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارتعاشات مکانیکی 8880027 3 81 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
دینامیک سازه 8895010 3 95 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
کارگاه ورقکاری وجوشکاری درصنایع هوائی 8880049 1 81 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1397
کارگاه ورقکاری وجوشکاری درصنایع هوائی 8880049 1 82 هرهفته پنج شنبه (13:30 - 16:30) نامشخص ترم اول 1397
مبانی قابلیت اطمینان 8894033 3 95 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/11/07 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
استاتیک 8880019 3 80 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/03/30(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
آئروالاستیسیته 8895015 3 95 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/31(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه