سعید ایرانی

سعید ایرانی

سعید ایرانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارتعاشات مکانیکی 8880027 3 81 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
دینامیک سازه 8895010 3 95 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
کارگاه ورقکاری وجوشکاری درصنایع هوائی 8880049 1 81 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1397
کارگاه ورقکاری وجوشکاری درصنایع هوائی 8880049 1 82 هرهفته پنج شنبه (13:30 - 16:30) نامشخص ترم اول 1397
مبانی قابلیت اطمینان 8894033 3 95 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/11/07 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
استاتیک 8880019 3 80 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/03/30(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
آئروالاستیسیته 8895015 3 95 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/31(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه