علی اصغر کاملی

علی اصغر کاملی

علی اصغر کاملی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اندیشه اسلامی 1 5505128 2 56 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/04 (13:30 - 16:30) ترم دوم 1397
اندیشه اسلامی 2 5505129 2 55 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/03 (13:30 - 16:30) ترم دوم 1397
اندیشه اسلامی 1 5505128 2 55 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
اندیشه اسلامی 2 5505129 2 55 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/11/01 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
تاریخ امامت 5505121 2 53 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/12(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
تاریخ امامت 5505121 2 51 1396/04/12(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
انقلاب اسلامی وریشه های آن 5505031 2 54 1396/04/11(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
دانش خانواده وجمعیت 5505134 2 58 1396/04/11(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
انسان دراسلام 5505126 2 51 1396/04/10(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
اندیشه اسلامی 2 5505129 2 54 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1396/04/10(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
تاریخ اسلام 5505029 2 55 1396/04/12(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
تاریخ اسلام 5505029 2 52 1396/04/12(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه