محمود احمدیان عطاری

محمود احمدیان عطاری

محمود احمدیان عطاری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

برخی از دروس ارائه شده تاکنونفعالیت های اجرایی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مخابرات دیجیتال 1113230 3 11 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/02 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
کدگذاری کانال 1113243 3 11 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1397/10/29 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
مخابرات دیجیتال 1113230 3 11 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/11/03 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
مخابرات دیجیتال 1113230 3 11 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1396/03/24(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
کدگذاری کانال 1113243 3 11 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(13:30 - 16:30) ترم اول 1395
نمایش 5 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه