مهرداد اردبیلی پور

مهرداد اردبیلی پور

مهرداد اردبیلی پور    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تئوری پیشرفته مخابرات 1113086 3 11 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) 1398/03/28 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
مخابرات طیف گسترده 1113210 3 11 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/22 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
تئوری پیشرفته مخابرات 1113086 3 11 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) 1396/03/21(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
مخابرات طیف گسترده 1113210 3 11 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/25(08:00 - 10:30) ترم اول 1395
نمایش 4 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه