حسن میرزا بزرگ

حسن میرزا بزرگ

حسن میرزا بزرگ    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه بتن آرمه 2271209 1 23 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1397
پروژه بتن آرمه 2271209 1 21 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1397
تئوری پلاستیسیته 2271066 3 21 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
سازه های بتن آرمه 1 2271121 3 21 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
مکانیک شکست 2271248 3 21 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
اجزاء محدود پیشرفته (غیر خطی) 2271253 3 21 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
روش اجزاء محدود 2271259 3 21 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
سازه های بتن آرمه 2 2271084 3 21 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
تئوری پلاستیسیته 2271066 3 21 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/04/04(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
سازه های بتن آرمه 2 2271084 3 21 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/22(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه