حمید ابریشمی مقدم

حمید ابریشمی مقدم

حمید ابریشمی مقدم    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پردازش سیگنالهای تصویری 1116042 3 11 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
بینایی ماشینی 1116038 3 11 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
شناسایی آماری الگو 1116001 3 11 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1397/10/22 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
پردازش سیگنالهای تصویری 1116042 3 11 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/23(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
بینایی ماشینی 1116038 3 11 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(10:30 - 12:30) ترم اول 1395
شناسایی آماری الگو 1116001 3 11 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/11(08:00 - 10:30) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه