محمدرضا ریاحی دهکردی

change-logo

محمدرضا ریاحی دهکردی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک 1 4210113 3 51 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1398/04/04 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
فیزیک 2 4210115 3 51 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/02 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
اپتیک 4210075 3 41 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/11/02 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
آز فیزیک پیشرفته 4210118 2 41 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص ترم اول 1397
الکترومغناطیس 2 4210018 3 41 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1397/11/07 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
الکترومغناطیس 2 4210109 4 41 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1397/11/07 ( - ) ترم اول 1397
فیزیک 1 4210113 3 51 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/30 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
فیزیک پایه 1 4210073 4 51 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/30 ( - ) ترم اول 1397
الکترو مغناطیس 1 4212214 4 41 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/04/12( - ) ترم دوم 1395
اپتیک کاربردی 4212251 3 41 | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/04/04(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نوری 4214029 3 41 | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/16(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه