محمدصادق ابریشمیان

محمدصادق ابریشمیان

محمدصادق ابریشمیان    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترومغناطیس پیشرفته 1113238 3 11 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/04 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
روشهای عددی درالکترومغناطیس 1113139 3 11 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1398/04/09 (13:30 - 16:30) ترم دوم 1397
الکترومغناطیس پیشرفته 1113238 3 11 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
الکترومغناطیس پیشرفته 1113238 3 11 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
روشهای عددی درالکترومغناطیس 1113139 3 11 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1396/04/10(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
میدانهاوامواج 1113009 3 11 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30) 1396/03/31(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
الکترومغناطیس پیشرفته 1113238 3 11 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/13(08:00 - 10:30) ترم اول 1395
میدانهاوامواج 1113009 3 11 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30) 1395/10/20(08:00 - 10:30) ترم اول 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1