محمدصادق ابریشمیان

محمدصادق ابریشمیان

محمدصادق ابریشمیان    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترومغناطیس پیشرفته 1113238 3 11 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
الکترومغناطیس پیشرفته 1113238 3 11 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
روشهای عددی درالکترومغناطیس 1113139 3 11 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1396/04/10(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
میدانهاوامواج 1113009 3 11 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30) 1396/03/31(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
الکترومغناطیس پیشرفته 1113238 3 11 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/13(08:00 - 10:30) ترم اول 1395
میدانهاوامواج 1113009 3 11 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30) 1395/10/20(08:00 - 10:30) ترم اول 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1