علیرضا باصحبت نوین زاده

علیرضا باصحبت نوین زاده

علیرضا باصحبت نوین زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دینامیک 8880013 4 81 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
ریاضیات پیشرفته 1 8880134 3 81 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/22 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
دینامیک پروازو کنترل فضا پیما 8889008 3 89 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/03/21(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
ریاضیات پیشرفته 2 8880125 3 80 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1396/04/12(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 4 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه