علیرضا باصحبت نوین زاده

علیرضا باصحبت نوین زاده

علیرضا باصحبت نوین زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضیات پیشرفته 2 8880125 3 80 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1396/04/12(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
دینامیک پروازو کنترل فضا پیما 8889008 3 89 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/03/21(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 2 نتیجه
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه