محمدرضا پیغامی

محمدرضا پیغامی

محمدرضا پیغامی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهینه سازی روی مخروطهای درجه دوم وماتریس های نیمه معین مثبت 5714109 4 41 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/03/17(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
ریاضی عمومی2 5712096 3 54 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/03/17(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
ریاضی عمومی2 5712096 3 53 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/03/17(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 3 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه