سرور رمضانپور

سرور رمضانپور

سرور رمضانپور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ایمنی در آزمایشگاه 4812078 2 41 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/26 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
شیمی دارویی 1 4822003 3 41 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
شیمی عمومی 1 4816002 3 44 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/11/06 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
شیمی عمومی 1 4816002 3 43 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/11/06 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
شیمی عمومی 1 4816002 3 42 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/11/06 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
آزشیمی عمومی 2 4820002 1 43 نامشخص ترم دوم 1395
آزشیمی عمومی 2 4820002 1 41 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) نامشخص ترم دوم 1395
آزشیمی عمومی 2 4820002 1 42 نامشخص ترم دوم 1395
شیمی عمومی 1 4816002 3 41 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1396/04/03(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
مباحث نوین در شیمی دارویی 4822008 3 41 1396/03/30(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه