رضا بشیرزاده

رضا بشیرزاده

رضا بشیرزاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استاتیک ومقاومت مصالح 6660131 3 60 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
روش های تولید 6660135 3 60 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/29 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
طراحی سیستم های تولید اتوماتیک 6660190 3 60 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1397/11/06 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
استاتیک ومقاومت مصالح 6660131 3 60 | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/29(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
روش های تولید 6660135 3 60 | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/03/23(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
طراحی وتولیدبه کمک کامپیوتر 6660106 3 60 | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/22(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه