رضا بشیرزاده

رضا بشیرزاده

رضا بشیرزاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استاتیک ومقاومت مصالح 6660131 3 60 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
روش های تولید 6660135 3 60 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/29 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
طراحی سیستم های تولید اتوماتیک 6660190 3 60 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1397/11/06 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
استاتیک ومقاومت مصالح 6660131 3 60 | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/29(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
روش های تولید 6660135 3 60 | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/03/23(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
طراحی وتولیدبه کمک کامپیوتر 6660106 3 60 | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/22(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه