علی خاکی صدیق

علی خاکی صدیق

علی خاکی صدیق    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کنترل چند متغیره 1115027 3 11 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
سیستمهای کنترل تطبیقی 1115045 3 11 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/29(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
کنترل چند متغیره 1115027 3 11 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/13(10:30 - 12:30) ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه