شعله خدادادکاشی

شعله خدادادکاشی

شعله خدادادکاشی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تربیت بدنی 1 5505023 1 54 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 1 5505023 1 57 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 1 5505023 1 55 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 1 5505023 1 53 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 1 5505023 1 52 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 1 5505023 1 51 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 1 5505023 1 56 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 58 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 57 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 55 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 52 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 56 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 51 نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه