سیف اله جلیلی

سیف اله جلیلی

سیف اله جلیلی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی کوانتومی پیشرفته 4818030 3 41 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/10(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
شیمی محاسباتی 4818022 3 41 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/22(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
شیمی فیزیک 2 4818004 3 41 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 3 نتیجه
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه