سیف اله جلیلی

سیف اله جلیلی

سیف اله جلیلی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترمودینامیک اماری 4818017 3 41 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/11/03 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
شیمی عمومی 1 4816002 3 41 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/11/06 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
شیمی فیزیک 1 4818002 3 41 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/25 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
شیمی فیزیک 3 4812075 3 41 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/24 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
شیمی فیزیک 2 4818004 3 41 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
شیمی کوانتومی پیشرفته 4818030 3 41 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/10(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
شیمی محاسباتی 4818022 3 41 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/22(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه